Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Brazil chấp nhận Bitcoin thành phương tiện thanh toán

Nhà soạn luật Brazil đã thông qua khung pháp lý cho việc giao dịch và sử dụng tiền mã hóa tại quốc gia này. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Nov 30 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media