Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Link được công nhận rộng rãi, tương lai sẽ ra sao?

Chainlink đang tạo ra làn sóng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, trong một báo cáo của Citi Group, Chainlink thu hẹp khoảng cách với vị Vua Bitcoin trong tư cách là mạng blockchain nổi bật nhất.
Amber avatar
Sammie
Published Mar 07 2021
Updated Aug 29 2022
3 min read
Amber media

Related Posts