Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích DOT - tầm nhìn dài hạn, tăng 650% trong ba năm tới?

Polkadot sẽ cần tiếp tục thu hút các nhà phát triển cho đến khi nó trở thành một giao thức ứng dụng DeFi.
Amber avatar
kaylin
Published Jun 24 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts