Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Polygon ra mắt zkEVM nhằm tăng tốc độ và giảm 90% phí giao dịch

ZkEVM của Polygon sẽ kế thừa bảo mật của Ethereum, giúp tăng thông lượng và giảm phí bằng cách sử dụng Zero-knowledge proof.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Jul 21 2022
Updated Dec 06 2023
Amber media