Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Apecoin DAO lại dời lịch ra mắt NFT staking?

Apecoin DAO đang cân nhắc dời lịch ra mắt tính năng stake NFT và ApeCoin (APE) để thúc đẩy chương trình thưởng tiền cho người phát hiện lỗi (bug bounty).
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 17 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media