Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

McDonald bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và Tether

McDonald, chuỗi thức ăn nhanh toàn cầu sẽ bắt đầu thử nghiệm ứng dụng tiền mã hóa vào thanh toán tại thị trấn Lugano. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Oct 05 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media