Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phát hiện đoạn code đầu tiên của Bitcoin?

Một thợ đào Bitcoin tiết lộ đã tìm được dữ liệu Bitcoin v0.1 thông qua “một số mánh khóe hack trình duyệt”.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 08 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media