Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Mercedes-Benz hợp tác với Polygon phát triển nền tảng trao đổi dữ liệu

Thị trường dữ liệu phi tập trung của Mercedes-Benz đã tận dụng giải pháp mở rộng Ethereum Layer-2 Polygon để khởi chạy nền tảng chia sẻ dữ liệu dựa trên blockchain. 
Amber avatar
kaylin
2 min read
Published Jul 29 2022
Updated Dec 06 2023
Amber media