Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Đồng đô la và sự tồn vong của tiền điện tử hiện nay...

Dưới đây là cái nhìn sâu hơn về cách đồng USD tác động đến việc tăng/giảm giá thậm chí tồn vong của tiền điện tử, rất có thể là nguyên nhân của sự điều chỉnh hiện tại.
Amber avatar
Sammie
Published Mar 25 2021
Updated Aug 15 2023
5 min read
Amber media

Related Posts