Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tìm hiểu Dogechain - Layer 2 của Dogecoin

Dogechain giúp người dùng chuyển đổi Dogecoin (DOGE) để sử dụng các dịch vụ DeFi và có khả năng phát triển ứng dụng và marketplace NFT trong tương lai.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Aug 17 2022
Updated Dec 27 2023
Amber media