Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vị thế long Bitcoin ngày càng được mở nhiều khi BTC về 15,500 USD

Bitcoin liên tục tạo đáy mới trong tháng 11 nhưng dữ liệu cho thấy nhà đầu tư bắt đầu tỏ ra lạc quan và mở nhiều vị thế long Bitcoin hơn.
Amber avatar
quynhnguyen
5 min read
Published Nov 29 2022
Updated Nov 02 2023
Amber media