Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

BitDAO triển khai layer 2 trên Ethereum

BitDao triển khai layer 2 trên Ethereum nhằm giảm phí giao dịch với tên gọi Mantle.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Nov 30 2022
Updated Dec 08 2023
Amber media