Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Lido DAO đề xuất bán 10,000 ETH để duy trì hoạt động

Vào ngày 3/6, một core dev từ Lido Finance đã đưa ra một đề xuất trên nền tảng quản trị của dự án yêu cầu bán 10,000 ETH (khoảng 17 triệu USD) từ quỹ dự án.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jun 06 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media