Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Lido hỗ trợ stETH trên các giao thức layer 2

Ngày 7/10, Lido, dự án cung cấp dịch vụ staking hàng đầu thông báo hỗ trợ tích hợp tài sản của nền tảng với các giao thức layer 2.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Oct 08 2022
Updated Oct 08 2022
2 min read
Amber media

Related Posts