Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Messari dự định gọi vốn tại định giá 300 triệu USD

Theo một số nguồn tin liên quan, Messari, doanh nghiệp phân tích dữ liệu trong lĩnh vực crypto dự định gọi vốn tại định giá 300 triệu USD.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Aug 09 2022
Updated Jan 08 2024
Amber media