Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Người dùng FTX có thể thu hồi 40% tài sản

Theo bảng cân đối kế toán sơ bộ, người dùng FTX có khả năng lấy lại 40% số tiền kẹt lại trên sàn.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Nov 16 2022
Updated Dec 13 2023
Amber media