Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nhân viên chính phủ tại Mỹ sở hữu NFT phải công khai tài chính?

Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) đã ban hành quy định mới cho nhân viên sở hữu NFT. Theo đó, nhân viên chính phủ sở hữu NFT có giá trị hơn 1,000 USD hoặc đã tạo ra thu nhập hơn 200 USD từ NFT đều phải khai báo.
Amber avatar
kaylin
2 min read
Published Jul 19 2022
Updated Nov 20 2023
Amber media