Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vitalik phản đối Optimism sử dụng OP token làm phí gas?

Vitalik Buterin, founder của Ethereum đã đề cập đến một đề nghị trong diễn đàn quản trị Optimism về việc sử dụng OP token làm phương tiện thanh toán phí gas trên mạng lưới.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jun 02 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media