Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Sudoswap AMM dành cho NFT thông báo airdrop cho người dùng

Ngày 1/9, Sudoswap, nền tảng AMM dành cho NFT thông báo chương trình airdrop token SUDO cho người dùng. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Sep 02 2022
Updated Nov 22 2023
Amber media