Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CZ: “Tách biệt thị trường ở từng quốc gia là ý tưởng tồi"

CEO Binance CZ đã nhấn mạnh tầm quan trọng về tính thanh khoản của thị trường sau khi các quốc gia khác nhau yêu cầu sổ lệnh riêng biệt.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Aug 01 2022
Updated Nov 29 2023
Amber media